Anslut din fastighet till ett dagvattenavlopp

Fastigheternas dagvatten dvs. regn- och smältvatten får inte ledas in i spillvattenavloppet utan ska enligt lag behandlas vid fastigheten eller anslutas till stadens dagvattenavloppsnätverk. Med ett dagvattenavloppssystem avser man i praktiken styrandet av regn- och smältvatten till mottagande vatten via ett dike eller att ansluta fastigheten till ett dagvattenavlopp.

Hur gör jag om jag vill göra en anslutning till ett dagvattenavlopp?

Att ansluta sig till stadens dagvattenavlopp är en liknande process som att ansluta sig till Vattenförsörjningens nätverk.

1. Fastighetsägaren tar först kontakt med en privat VVS-planerare som utreder förutsättningarna för att ansluta sig till dagvattenavloppet och utarbetar sedan en VVS-ändringsplan för omdirigering av dagvattnet.

2. VVS-planeraren levererar en plan till Åbo stads elektroniska tillståndsservice (→ tillstånd för allmänna områden), som granskas av Åbo Vattenförsörjning Ab och godkänns av Åbo stad.

3. Med planen kan fastighetens ägare konkurrensutsätta privata VVS-entreprenörer som skaffar behövliga tillstånd och utför grävarbeten på tomten och gatuområdet samt beställer en dagvattenanslutning av Vattenförsörjningen.

Vattenförsörjningen indriver en betalning enligt sin serviceprislista.

På samma gång lönar det sig också att förnya fastighetens vattenledning till tomten och spillvattenavloppet, om de är över 40 år gamla. Åbo Vattenförsörjning Ab utför anslutningsarbetena i färdigt grävda schakt, var det ur arbetsskyddssynpunkt är säkert att arbeta.