Så här förnyar du din fastighets vattenledningar

Kontakt oss

Fråga Vattenförsörjningens tekniska rådgivning om tidtabellen för huvudlinjens sanering, tfn. 02 2633 2293. Vi hjälper dig att komma igång med alla frågor gällande saneringar.

Vattenförsörjningen sköter huvudledningarna men tomtarnas kondition är på fastighetsägarens ansvar. Observera detta när du planerar sanering av vattenledningarna på din tomt:

1. Utred ålder och kondition

Det går att ta reda på ledningarnas ålder ur fastighetens VVS-plan, eller om denna saknas, genom att beställa ett utdrag ur en ledningskarta från Åbo stads ledningskarttjänst. Avloppens kondition kan utredas genom avloppsfotografering.

Om man vid saneringen avser att göra en helt ny tomtledning till ett nytt ställe, gå vidare till punkt 2. Om man vid saneringen avser reparera en gammal tomtledning och den görs på samma ställe, gå vidare till punkt 3.

2. Välj en VVS-planerare

Fastighetens ägare väljer en VVS-planerare som också kan fungera som VVS-ansvarig, dvs. en arbetsledare som är ansvarig för byggandet av fastighetens vatten- och avloppsanläggning. Den VVS-ansvariga övervakar att VVS-installationerna görs på ett tillbörligt sätt.

Det lönar sig att fråga priset för saneringsplanen av flera planerare. Planeraren levererar saneringsplanerna åt Vattenförsörjningen via Åbo stads tillståndsservice. Åbo Vattenförsörjning kontrollerar planerna gällande dagvattnen och godkänner dem via Stadsmiljösektorn i Åbo.

3. Konkurrensutsätt entreprenören för jordbyggnad

Med de godkända planerna kan du be om offerter av jordbyggnadsentreprenörer. Entreprenören bör ha utförda och ikraftvarande behövliga kort för arbets- och vägsäkerhet. Till fördel är också om entreprenören känner till förfaringssätten vid Åbo Vattenförsörjning.

4. Entreprenören ansöker om tillstånd och beställer anslutningsarbete från Vattenförsörjningen.

Entreprenören gör behövliga arbeten enligt bestämmelser och anvisningar samt ansöker om lov som t.ex. tillstånd för grävning. Entreprenören beställer anslutningsarbetena av Åbo Vattenförsörjning som ansluter tomtledningarna till huvudledningarna i färdigt grävda schakt. Vattenförsörjningen indriver en betalning för anslutningsarbetet enligt sin prislista.

Vid behov kan man be om instruktioner om schaktsäkerheten från Vattenförsörjningen. Om schaktet inte är gjort enligt arbetarskyddsföreskrifternas kan Vattenförsörjningen inte utföra arbetet under utsatt tid och tidtabellen kan bli försenad. Byggherren, dvs. fastighetens ägare eller husbolaget har i sista hand ansvar för att schakten är gjorda enligt arbetarskyddsföreskrifterna.

5. Ta dagvattnen i beaktande

Enligt lagen om vattentjänster får dagvatten inte ledas in i spillvattenavlopp och därför är det viktigt och kostnadseffektivt att man vid saneringen ser till att dagvattnet absorberas eller leds bort från fastigheten på ett sakligt sätt.

6. Kontrollera uppdämningshöjden

Med avloppsvattnets uppdämningshöjd avses en nivå till vilken vattennivån teoretiskt kan stiga som följd av ett störtregn. Som en följd av klimatförändringen blir störtregn allt vanligare och samtidigt ökar risken för översvämning av avlopp.

Om fastighetens avloppspunkter ligger lägre än den teoretiska vattenhöjden finns det en risk att vattnet under regn via avloppet stiger till källargolvet. Översvämningar av avlopp som ligger under uppdämningshöjden orsakar ofta skador som inte täcks av försäkringen.

VVS-planeraren gör en plan för uppdämningshöjden och låter den granskas av Vattenförsörjningen som bestämmer den slutgiltiga uppdämningshöjden vid anslutningspunkten.