Vesihuollossa kartoitetaan ja seurataan veden jakeluun ja laatuun liittyvää varautumisen tasoa, uhkia ja riskejä Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laaditun toimenpideohjelman (Water Safety Plan) mukaan. Puhtaan veden matka on turvattu kuluttajan hanaan saakka samoin kuin jäteveden poistuminen turvallisesti puhdistamolle.

Turun Vesihuollossa varaudutaan veden jakeluun ja laatuun liittyviin häiriötilanteisiin, uhkiin ja riskeihin kokonaisvaltaisesti. Riskienhallintatyössä käytetään apuna valtakunnallisessa käytössä olevaa, selainpohjaista Water Safety Plan eli WSP-työkalua, joka perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin.

WSP:n avulla talousvettä toimittava laitos voi

  • kuvata koko vedentuotantoketjun raakavesilähteeltä kiinteistölle,
  • tunnistaa veden laatua uhkaavat vaarat ja arvioida niistä aiheutuvat riskit,
  • selvittää keinot ja määrittää tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi. Seuraamme Turun Vesihuollossa toimien toteutumista säännöllisesti ja tarvittaessa arvioimme riskit uudelleen.

Turun Vesihuollon riskienhallinta on toteutettu vesihuoltolain (681/2014) sekä viimeisimmän (2539/2017) talousvesiasetuksen vaatimusten mukaisesti ja terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt sen.