Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor.

FAQ and answers

Vad kostar vattnet?

Hushållsvatten kostar 1,86 € och avloppsvatten 1,75 € per kubik, dvs. 1 000 liter från och med 1.3.2023. Priserna inkluderar mervärdesskatt på 24 %.

 

Hur mycket skattepengar används för att driva vattenverket?

Inga alls. Vattenverkets verksamhetskostnader, reparationer och utbyggnad av nätet täcks med vattenavgifter.

 

Min senaste vattenfaktura var exceptionellt stor. Visar vattenmätaren rätt?

Allra först är det bra att kontrollera om mätaren snurrar också när vatten inte används. Om mätaren snurrar hela tiden, är det ett tecken på vattenläckage. Vattenverkets vattenmätare är typgodkända och exakta. De omfattas av samma bestämmelser som vågarna i affärer eller bränslemätarna på servicestationer. Vattenverket kontrollerar och byter ut vattenmätarna på egen bekostnad med bestämda intervall. Vattenmätarnas fel är nästan alltid inom de tillåtna gränserna, +/- 5 %. Vattenverket kan också kontrollera vattenmätaren på skriftlig begäran av kunden. Om inget fel hittas i mätaren, står kunden för kontrollkostnaderna. Det är bra att kunderna följer upp sin vattenförbrukning och förändringar i den. Redan små läckage i vattenarmaturerna kan medföra tråkiga överraskningar.

 

Förbrukningsmätarna i vattenmätaren verkar röra sig fram och tillbaka trots att inget vatten används. Påverkar detta mätarställningen?

Det förekommer alltid en viss tryckvariation i vattenledningsnätet. Trycket varierar något till exempel på grund av förbrukningstoppar i området, läckage i vattenledningsnätet eller arbeten i nätet. Vattenmätaren mäter förbrukningen ”åt båda hållen”, och ingen extra förbrukning uppstår. En s.k. bakslagsventil jämnar ut tryckvariationen genom att förhindra att vatten strömmar från fastigheten till nätet. Om det inte finns en bakslagsventil, kan ett VVS-företag installera en i ledningen efter huvudvattenmätaren.

 

Toalettstolens cistern läcker lite hemma hos oss. Hur mycket vatten går till spillo på grund av läckaget? Hur mycket vatten förbrukar en droppande kran?

En droppande vattenkran kan öka vattenförbrukningen med upp till 30 m³ per år och medföra en extra avgift på cirka 70 euro för kunden. Om det finns flera läckande kranar, kan extrakostnaden uppgå till tusentals euro. Vattenläckage kan ofta åtgärdas för rätt små kostnader, till exempel genom att byta ut tätningarna i kranarna eller toalettstolens cistern.

Många som betalar vattenfakturan blir överraskade av läckagets kostnader på årsnivå. Nedan finns vattenmängden för vissa läckage med antagandet om att trycket i nätet är 5 kp/cm2 (500 kPa).

  • Tätt droppläckage, läckans storlek motsvarar en sytråds tjocklek. Vattenmängden som läcker ut är i detta fall 30 m3 per år (ca 100 euro).
  • Tunn vattenstråle, läckans storlek motsvarar en synåls tjocklek. Vattenmängden som läcker ut är i detta fall 300 m3 per år (ca 1 000 euro).
  • Kontinuerligt läckage i toalettstolen, läckans storlek motsvarar en tändstickas tjocklek. Vattenmängden som läcker ut är i detta fall 3 000 m3 per år (ca 10 000 euro).
  • Kall- och varmvattenblandare av gammal modell i duschen, läckans storlek motsvarar en blyertspennas tjocklek. Vattenmängden som läcker ut är i detta fall 30 000 m3 (ca 100 000 euro).

 

Hur hårt är vattnet i Åbo och vilket pH har ledningsvattnet i Åbo?

Uttryckt i de tyska hårdhetsenheter som anges på tvättmedelsförpackningar är hårdheten i ledningsvattnet i Åbo 2,8 °dH (mycket mjukt). Hårdheten kan också anges som mmol/l, är då hårdheten 0,5.

Ledningsvattnet i Åbo har pH 8,5–8,9. Vattnet är alltså basiskt.

 

Kan varmvatten användas vid matlagning?

Varmvatten klassificeras inte som hushållsvatten och har inga kvalitetskrav eller -rekommendationer. Kvaliteten på varmvattnet kan vara klart sämre än kallvattnet, eftersom metaller från rören i huset och värmeväxlare kan lösas upp i det. Det kan innehålla alltför stora mängder mikrober. Om vattentemperaturen inte är tillräckligt hög, kan det också växa skadliga bakterier i varmvattnet. En lämplig temperatur för varmvatten är 55–60 °C.

 

Varför är vattnet ibland grumligt?

Grumligheten beror i allmänhet på luftbubblor i vattnet. De är ofarliga och vattnet blir rätt snabbt klart när det står en stund. Hett vatten är nästan alltid grumligt. Luften avlägsnas uppåt, och därför blir vattnet klart nerifrån och upp. Om grumligheten sjunker till bottnen, är det frågan om någon annan störning.

 

Varför ser vattnet ibland rostigt/gult/brunt ut?

Orsaken är vanligtvis att avlagringar (järn och mangan) lossnar från antingen det allmänna eller fastighetens egna vattenledningsnät. Det beror i sin tur oftast på att vattnets strömningsriktning har ändrats tillfälligt på grund av reparations- eller ändringsarbeten i nätet. Sådant vatten är i allmänhet inte skadligt för hälsan, men man bör ändå undvika att dricka vattnet tills olägenheten är förbi. Vattnet kan emellertid färga tvätt och vattenarmaturer. Kontakta vattenverket om vattnet inte blir normalt efter att du tappat vatten under en rimlig tid.

 

Varför ser vattnet grönt ut?

Om du upptäcker att vattnet från kranen är grönfärgat, kan orsaken vara att fastighetens värmeväxlare har gått sönder. Ett grönt färgämne har lagts till fjärrvärmevattnet som markör. Fastighetsägaren ansvarar för att reparera eller byta ut värmeväxlaren.

 

Undersöker någon avloppsvattnets konsekvenser för vattendrag?

Verksamheten i Kakolabackens avloppsreningsverk, avloppsvattnet och dess konsekvenser för vattendrag undersöks regelbundet i enlighet med förpliktelsen i miljötillståndet.

 

Får man slänga matrester i avloppet?
Absolut inte. Avloppet är endast avsett för transport av avloppsvatten, och man ska inte slänga fast avfall i det, eftersom det kan täppa till avloppet. Även fetter som finns i mat kan vara besvärliga. Toalettpapper gör ingen skada, eftersom det har tillverkats så att det bryts ned i avloppet.

 

Undersöker Vattenförsörjningen kvaliteten på brunnsvatten?

Vattenverket undersöker endast kvaliteten på vattnet som det distribuerar.

Får jag installera en avfallskvarn?
I Åbo är det förbjudet att installera och använda avfallskvarnar. Avfallskvarnarna belastar avloppsnätet och försämrar reningsresultatet.

 

Nedspolbara toalettpappersrullar

Vattenverket rekommenderar inte att nedspolbara toalettpappersrullar används, eftersom allt som inte hör till avloppsnätet belastar reningsverket och kan försämra reningsresultatet. Med tanke på miljön är det förnuftigast att återvinna tomma toalettpappersrullar som kartong.

 

När öppnas och stängs sommarvattnet?

Enligt avtalet finns sommarvatten tillgängligt mellan 1.5 och 30.9. Om möjligt förlängs perioden. Till exempel nattfrost och is vid stränderna förhindrar att sommarvattnet slås på. Det finns många sommarvattenpunkter och de kopplas in i ordning så effektivt som möjligt, för att vattnet ska kunna levereras till alla kunder på avtalsenligt sätt.