Vattenkvalitet

Visste du att det hushållsvatten som vi levererar uppfyller social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav och rekommendationer för hushållsvatten med lätthet? Vattnet från din kran är konstgjort grundvatten som produceras i Virttaankangas.

Kranvatten i Åbo är av utmärkt kvalitet

Kvaliteten på vårt hushållsvatten är mycket jämn året runt gällande alla undersökta parametrar, och vattnet som leds till nätet är svalt och skönt också på sommaren.

 

Kontroll

 

Vi kontrollerar vattenkvaliteten regelbundet i enlighet med ett kontrollundersökningsprogram som godkänts av hälsovårdsinspektören och som uppfyller kraven i hushållsvattenförordningen. Vi skickar de programenliga vattenproverna för analys till Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:s laboratorium, som är ett testlaboratorium (T101) som ackrediterats av FINAS-ackrediteringstjänsten. Dessutom kontrollerar vi vattenkvaliteten på eget initiativ med hjälp av vår personal och deltar i olika forskningsprojekt i samarbete med andra branschaktörer.

 

Tillsatt klor

 

För att kvaliteten på dricksvattnet ska vara bra i alla delar av nätet har en liten mängd klor lagts till i vattnet i form av bundet klor, dvs. kloramin. Kloraminhalten påverkas av till exempel vattentemperaturen och hur länge vattnet finns i nätet. Känsliga personer kan upptäcka en smak eller lukt av kloramin i dricksvattnet. Om lukten eller smaken känns störande, kan du förvara dricksvattnet en stund i en kanna, då kloret frigörs.

 

Vattnets hårdhet

 

När det gäller hårdhetsgrad är vårt vatten mycket mjukt. Det lönar sig att beakta detta vid dosering av tvättmedel, eftersom det räcker med bara en liten mängd tvättmedel. I själva verket garanterar stora mängder tvättmedel inte ett renare slutresultat – tvärtom – så kontrollera att du använder rätt mängd tvättmedel med tanke på vattnets hårdhet på tvättmedelsförpackningen. Det behövs inte heller vattenuppmjukare eller salt.

Vattnets pH är cirka 8,6. Det är alltså svagt basiskt, vilket förebygger korrosion av rörmaterialet. Vattnets pH stiger till denna nivå naturlig tack vare kalcitet i jordmånen i Virttaankangasåsen, och inga extra kemikalier används för att höja pH-värdet.

 

Vattenkvalitet

 

Läs mer om statistiken över vattenkvaliteten (på finska):

 

Vanliga frågor om vattenkvalitet

Hur hårt är vattnet i Åbo och vilket pH har ledningsvattnet i Åbo?
Uttryckt i de tyska hårdhetsenheter som anges på tvättmedelsförpackningar är hårdheten i ledningsvattnet i Åbo 2,8 °dH (mycket mjukt). Hårdheten kan också anges som mmol/l, är då hårdheten 0,5.

Ledningsvattnet i Åbo har pH 8,5–8,9. Vattnet är alltså basiskt.
Kan varmvatten användas vid matlagning?
Varmvatten klassificeras inte som hushållsvatten och har inga kvalitetskrav eller -rekommendationer. Kvaliteten på varmvattnet kan vara klart sämre än kallvattnet, eftersom metaller från rören i huset och värmeväxlare kan lösas upp i det. Det kan innehålla alltför stora mängder mikrober. Om vattentemperaturen inte är tillräckligt hög, kan det också växa skadliga bakterier i varmvattnet. En lämplig temperatur för varmvatten är 55–60 °C.
Varför är vattnet ibland grumligt?
Grumligheten beror i allmänhet på luftbubblor i vattnet. De är ofarliga och vattnet blir rätt snabbt klart när det står en stund. Hett vatten är nästan alltid grumligt. Luften avlägsnas uppåt, och därför blir vattnet klart nerifrån och upp. Om grumligheten sjunker till bottnen, är det frågan om någon annan störning.
Varför ser vattnet ibland rostigt/gult/brunt ut?
Orsaken är vanligtvis att avlagringar (järn och mangan) lossnar från antingen det allmänna eller fastighetens egna vattenledningsnät. Det beror i sin tur oftast på att vattnets strömningsriktning har ändrats tillfälligt på grund av reparations- eller ändringsarbeten i nätet. Sådant vatten är i allmänhet inte skadligt för hälsan, men man bör ändå undvika att dricka vattnet tills olägenheten är förbi. Vattnet kan emellertid färga tvätt och vattenarmaturer. Kontakta vattenverket om vattnet inte blir normalt efter att du tappat vatten under en rimlig tid.
Varför ser vattnet grönt ut?
Om du upptäcker att vattnet från kranen är grönfärgat, kan orsaken vara att fastighetens värmeväxlare har gått sönder. Ett grönt färgämne har lagts till fjärrvärmevattnet som markör. Fastighetsägaren ansvarar för att reparera eller byta ut värmeväxlaren.
Undersöker någon avloppsvattnets konsekvenser för vattendrag?
Verksamheten i Kakolabackens avloppsreningsverk, avloppsvattnet och dess konsekvenser för vattendrag undersöks regelbundet i enlighet med förpliktelsen i miljötillståndet.