Jätevesipuhdistamo2_HR

Jäteveden lämpö kiinnostaa – kokonaisvaltainen tarkastelu on tarpeen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

08.02.2021

 

Jäteveden sisältämä lämpö on merkittävä resurssi, jonka nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kohdistuu paljon ja perusteltua kiinnostusta. Jäteveden lämpö on samalla välttämättömyys jäteveden biologiselle käsittelylle, erityisesti typenpoistolle. Turun Vesihuolto Oy on mukana laajassa yhteishankkeessa, jossa tutkitaan jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa. 

 

Hanke on laatuaan ensimmäinen, jossa tutkitaan jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa jätevettä tuottavalta kiinteistöltä puhdistetun jäteveden purkuun asti. Samalla huomioidaan jätevesilämmön vaikutus biologiseen typenpoistoon jätevedenpuhdistamoilla.

 

Lähtökohtana tarkasteluissa on, että jätevedenpuhdistamot eivät voi lämmön talteenoton kustannuksella ryhtyä heikentämään jäteveden typenpoistoaan. Kokonaisvaltaisen tarkastelun ja vertailun tavoitteena on tukea energianeutraaliuteen ja ympäristövaikutusten minimointiin pyrkiviä kaupunkeja sekä muita lämmön talteenoton parissa toimivia niiden päätöksenteossa.

 

– Turun Vesihuolto Oy:n missiona on taata kustannustehokkaat vesihuoltopalvelut ja puhdas vesiympäristö turkulaisille vedenkäyttäjille kestävän kehityksen periaatteella. Hankkeeseen osallistuminen on hieno lisäys yhtiön konkreettisiin toimiin vesihuoltopalveluiden kehittämiseksi. Vesi lämmönlähteenä edistää hiilineutraaliustavoitetta ja on upea esimerkki resurssien viisaasta hyödyntämisestä. Talteenottomahdollisuuksien kokonaisvaltainen selvittäminen on tärkeää, että osaoptimoinnilla ei päädytä tahattomasti ilmaston ja ympäristön kannalta huonoihin ratkaisuihin, toteaa Turun Vesihuollon toimitusjohtaja Irina Nordman.

 

Talteenoton vaikutuksia arvioimassa useita kumppaneita

 

Hankekonsortion pääpartnerina toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja sen hankepartnereita ovat Turun seudun puhdistamo Oy, Turun Vesihuolto Oy, Turun Seudun Vesi Oy, Helen Oy, Fortum ja Turku Energia. Muita yhteistyökumppaneita ovat Aalto, VTT, Fluidit Oy, AFRY sekä Gaia Consulting Oy, joilta hankekonsortio ostaa tutkimus- ja projektinhoitopalveluita.

 

Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien käsittelyyn -hankkeen kokonaisbudjetti on 481 000 euroa. Sille myönnettiin tukea 340 000 euroa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ja energiatehokkuuden hankehaussa.

 

Hankkeessa otetaan huomioon myös raakaveden lämmön talteenoton mahdollisuudet ja vaikutukset kokonaisuuteen. Raakavedellä tarkoitetaan pinta- tai pohjavettä, josta tuotetaan juomakelpoista talousvettä vedenpuhdistuslaitoksilla.

 

Hankesivut: hsy.fi/jatevesilampo

 

Lisätietoja: vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 050 3484 841

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi