Turun Vesihuollon riskiarviointi

Turun Vesihuolto on ottanut käyttöönsä vuonna 2017 Water Safety Plan -riskikartoitusmenetelmän. Ohjelman tarkoituksena on tunnistaa vedentuotannon toimintaympäristöön ja vedentuotantoketjuun liittyvät riskit ja hallita riskejä talousveden laadun turvaamiseksi.

Riskienhallinta Water Safety Planin avulla

Water Safety Plan -riskikartoitusmenetelmän (WSP) avulla

 

  • kartoitetaan ja seurataan talousveden jakeluun ja laatuun liittyvää varautumisen tasoa, uhkia ja riskikohteita,
  • määritetään riskeille varautumistoimenpiteitä ja seurataan niiden toteutumista,
  • arvioidaan uhkien ja häiriötilanteiden todennäköisyyttä, sekä seurausten vakavuutta.

 

Aina tarvittaessa riskit arvioidaan uudelleen. Työkaluna on käytetty selainpohjaista valtakunnallista WSP -riskienhallintatyökalua. Henkilöstöä on osallistettu muun muassa työpajatyyppisissä palavereissa ja haastattelemalla toiminnan eri osa-alueista vastaavia työntekijöitä. WSP-työssä on keskeistä riskikohtaisten hallintakeinojen määrittäminen. Hallintakeinoja voivat olla jo nykyisin käytössä olevat menetelmät, sekä kokonaan uudet riskienhallintakeinot. WSP-riskikartoituksen perusteella Turun Vesihuolto on päivittänyt riskienhallintaan ja varautumiseen liittyviä dokumenttejaan, sekä päivittänyt ja luonut uusia toimintaohjeita.

 

Turun Vesihuollossa riskikartoitusta tehdään jatkuvan parantamisen periaattein.  Turun Vesihuollon riskikartoitusta ja varautumistyötä tehdään ensisijaisesti yhtiön oman henkilöstön voimin, mutta riskien ennaltaehkäisemiseksi käydään keskustelua muun muassa yhtiön toiminnan kannalta keskeisten sidosryhmien, toimittajien ja viranomaisten kanssa.