Työmaavedet

Työmaavedellä tarkoitetaan rakennustyömaalle kertyviä sade- ja sulamisvesiä, hulevesiä, kaivantoihin kertyviä vesiä sekä erilaisissa työmenetelmissä, kuten porauksessa käytettäviä vesiä. Työmaavedet poikkeavat laadultaan muista hulevesistä ja ne voivat olla ympäristölle, viemäreille ja pumppaamoille haitallisia.
Turun Vesihuollon tekninen neuvonta

Työmaavesien hallinta

Työmaavesien käsittely ja pois johtaminen työmaalta pitää suunnitella hyvissä ajoin ennen työmaan käynnistymistä. Suunnitteluvaiheessa kannattaa selvittää myös ympäristönsuojeluviranomaisen kanta siihen, voidaanko työmaavedet johtaa hulevesiviemäriin vai joudutaanko ne johtamaan jätevesiviemäriin.

 

Työmaavesiä ei saa johtaa ojaan, mereen, vesistöön tai maastoon eikä niitä voi johtaa hulevesi- tai jätevesiviemäriin selvittämättä veden laatua.

Toimi näin:

  1. Laadi työmaavesien käsittelysuunnitelma osana rakennustyömaan suunnitelmaa. Suunnittelussa tulee käyttää hulevesisuunnitteluun perehtynyttä asiantuntijaa.
  2. Teetä työmaavesistä vesinäyteanalyysit akkreditoidulla toimijalla. Turussa tutkimuksia tekee esim. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. Tuloksia verrataan Kakolanmäen puhdistamon asettamiin raja-arvoihin.
  3. Pyydä Turun kaupungin ympäristönsuojelun arvio suunnitelmassa esitetystä työmaaveden viemäröintitavasta. Puhtaat hulevesiin verrattavissa olevat työmaavedet tulee ensisijaisesti ohjata ojiin tai hulevesiviemäriin. Tätä varten on pyydettävä suostumus johtamispisteestä osoitteesta katuluvat.kila[at]turku.fi ja kommentti vesien soveltuvuudesta ympäristöön Turun ympäristönsuojelusta ymparistonsuojelu[at]turku.fi.
  4. Tee ilmoitus Turun Vesihuollolle työmaavesien johtamisesta hule-, jäte- tai sekavesiviemäriin oheisella lomakkeella. Liitä lomakkeeseen ympäristönsuojelun arvio ja kaivantoveden vesinäytteiden tulokset.

 

Työmaavesien viemäröintisuunnitelma arvioidaan Turun Vesihuollossa tapauskohtaisesti ja olemme yhteydessä yhteydessä ilmoituksen jättäjään mahdollisimman nopeasti.

Työmaavesiä koskevat luvat

Vesihuoltolain mukaan hulevesien johtaminen jätevesi­viemäriin on kielletty. Mikäli työmaavedet ovat laadultaan niin huonoja, että ne tulee johtaa jätevesiviemäriin, tulee veden määrää ja laatua pystyä mittaamaan luotettavasti. Viemäriin johdettavien jätevesien raja-arvot tulee tarkas­taa tapauskohtaisesti Turun Vesihuolto Oy:ltä.

 

Viemäriverkostoon johdettavien vesien arvioinnissa noudatetaan lähtökohtaisesti Turun seudun puhdistamon asettamia rajoituksia.

 

 

Kun työmaavesiä johdetaan jätevesiviemäriin pilaantuneiden maiden kunnostustyömailta, tarvitaan aina Turun Vesihuollon suostumus työmaavesien viemäröintiin.