Facebook kansikuva

Arvioimme riskit WHO:n mallin mukaan

08.12.2021

Me Turun Vesihuollossa varaudumme veden jakeluun ja laatuun liittyviin häiriötilanteisiin, uhkiin ja riskeihin kokonaisvaltaisesti. Riskienhallintatyössä käytetään apuna valtakunnallisessa käytössä olevaa, selainpohjaista Water Safety Plan eli WSP-työkalua, joka perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin.

WSP:n avulla talousvettä toimittava laitos voi

  • kuvata koko vedentuotantoketjun raakavesilähteeltä kiinteistölle,
  • tunnistaa veden laatua uhkaavat vaarat ja arvioida niistä aiheutuvat riskit,
  • selvittää keinot ja määrittää tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi. Seuraamme Turun Vesihuollossa toimien toteutumista säännöllisesti ja tarvittaessa arvioimme riskit uudelleen.

 

Turun Vesihuollon riskienhallinta on toteutettu vesihuoltolain (681/2014) sekä viimeisimmän (2539/2017) talousvesiasetuksen vaatimusten mukaisesti ja terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt sen.