vesihana unsplash

Turun vesihuollon toimintavarmuus on hyvä

15.04.2024

Turun tarkastuslautakunnan arviointiraportin mukaan Turun vesihuollon toimintavarmuus on hyvä, mutta huolena on uuden varavesilaitoksen investoinnin viivästyminen. Arviointiraportissa arvioitiin erityisesti veden hinnan kohtuullisuutta, käyttöveden laatua, jäteveden aiheuttamaa ympäristökuormitusta sekä vesihuollon toimintavarmuutta ja varajärjestelmiä.

Veden hinta, laatu ja ympäristökuormitus ovat hyvällä tasolla

Kustannustehokkuus toteutuu Turun vesihuollossa hyvin. Veden todelliseen kulutukseen perustuvat käyttömaksut ovat 13 kaupunkiseudun vertailussa edullisimmasta päästä. Turun vesijohtovedestä otetut laatunäytteet ovat täyttäneet 99–100 prosenttisesti viranomaisen asettamat laatuvaatimukset ja -tavoitteet jo vuodesta 2012 lähtien. Lisäksi talousveden laadun vaihtelut ovat vähentyneet tekopohjavesijärjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Jäteveden puhdistusprosessin laatua mitataan vesistöön takaisin laskettavan jäteveden puhtaudella. Vesistölle haitallisten aineiden enimmäispitoisuudet määritellään vedenpuhdistamolle myönnetyssä ympäristöluvassa. Puhdistamo on täyttänyt ympäristöluvan määräykset. Lisäksi puhdistamolta mereen johdettu vesi täyttää rannikon uimavesien hyvän laadun kriteerit.

Jäteveden aiheuttama ympäristökuormitus merialueelle on lisäksi madaltunut huomattavasti Kakolan jätevesipuhdistamon käyttöönoton jälkeen. Keskimäärin 40 % puhdistamolle päätyvästä jätevedestä on kuitenkin sinne kuulumatonta hulevettä, mikä johtuu osin vanhanaikaisesta sekaviemäröinnistä.

Vesihuollon toimintavarmuus hyvä, varalaitos pitää uusia

Vuotuinen vesimäärä, puhdistusteho ja jäteveden puhtaus ovat pysyneet useamman vuoden samalla tasolla. Toimintavarmuus on tekopohjavesijärjestelmän käyttöönoton jälkeen ollut hyvä. Puhdistamo on myös toiminut ilman pidempiaikaisia käyttökatkoksia.

Turun alueen vesi- ja viemäriverkostossa on kuitenkin jonkin verran korjausvelkaa ja investointitarvetta. Tekopohjavesilaitoksen varavesijärjestelmänä toimiva vanha Halisten varalaitos on saavuttamassa teknisen käyttöikänsä pään. Varavesilaitosinvestoinnin lupaprosessi ei ole edennyt tavoiteaikataulussa, joka on määritelty Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2018–2021. Investointia on viivästyttänyt Turun Seudun Vesi Oy:n omistajakuntien erimielisyys yhtiön investointikustannusten jakosuhteista. Tavoitteena on käynnistää varalaitoksen valmistelevat rakentamistyöt vuoden 2024 aikana stabilointiurakalla, eli pohjanvahvistuksella.

Löydät koko raportin täältä:

Vesihuollon arviointi 2024

Utvärdering av vattenförsörjningen 2024