Turun Vesihuollon riskiarviointi

Turun Vesihuolto Oy on Turun kaupungin omistama yhtiö. Yhtiö vastaa Turun kaupungin valtuuston päättämän toiminta-alueen vesihuoltopalveluista. Turun Vesihuollon toimintaan kuuluu puhtaan veden toimitus, jäteveden vastaanotto ja johtaminen puhdistamolle.

Turun Vesihuolto omistaa vesijohto- ja jätevesiverkostot. Yhtiö huolehtii vesijohto- ja jätevesiverkoston kunnossapidosta, liittymisestä, sopimuksista, laskutuksesta, neuvonnasta ja muista vesihuoltopalveluista.

Tavoitteena on huolehtia yhtiön toiminta-alueella vesihuoltolain mukaisten palvelujen tuottamisesta yhtiön arvojen mukaisesti turvallisesti, luotettavasti ja uudistuen. 

Turun Vesihuolto on ottanut käyttöönsä vuonna 2017 Water Safety Plan -riskikartoitusmenetelmän (WSP), jonka avulla

  • kartoitetaan ja seurataan talousveden jakeluun ja laatuun liittyvää varautumisen tasoa, uhkia ja riskikohteita,
  • määritetään riskeille varautumistoimenpiteitä ja seurataan niiden toteutumista,
  • arvioidaan uhkien ja häiriötilanteiden todennäköisyyttä, sekä seurausten vakavuutta.

Aina tarvittaessa riskit arvioidaan uudelleen. Työkaluna on käytetty selainpohjaista valtakunnallista WSP -riskienhallintatyökalua. Henkilöstöä on osallistettu muun muassa työpajatyyppisissä palavereissa ja haastattelemalla toiminnan eri osa-alueista vastaavia työntekijöitä. WSP-työssä on keskeistä riskikohtaisten hallintakeinojen määrittäminen. Hallintakeinoja voivat olla jo nykyisin käytössä olevat menetelmät, sekä kokonaan uudet riskienhallintakeinot. WSP-riskikartoituksen perusteella Turun Vesihuolto on päivittänyt riskienhallintaan ja varautumiseen liittyviä dokumenttejaan, sekä päivittänyt ja luonut uusia toimintaohjeita.

Turun Vesihuollossa riskikartoitusta tehdään jatkuvan parantamisen periaattein. Riskienhallinta on toteutettu vesihuoltolain (681/2014) sekä viimeisimmän (2539/2017) talousvesiasetuksen vaatimusten mukaisesti. Turun Vesihuollon riskikartoitusta ja varautumistyötä tehdään ensisijaisesti yhtiön oman henkilöstön voimin, mutta riskien ennaltaehkäisemiseksi käydään keskustelua muun muassa yhtiön toiminnan kannalta keskeisten sidosryhmien, toimittajien ja viranomaisten kanssa.

Asiasanat: