Kuvituskuva, Adobe Stock

Port Arthurin tulvista kattava selvitys

30.03.2023

Port Arthurin alueella kesällä 2022 tapahtuneen tulvimisen syitä, tehtyjä selvityksiä sekä toimenpiteitä on koottu yhteen, ja niistä on pidetty tiedotustilaisuus alueen asukkaille. Viemäritulvavahinkojen ehkäiseminen vaatii kaikilta osapuolilta jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja varusteiden kunnossapitoa.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan Turussa satoi 26.7.2022 kello 16–17 enemmän kuin keskimäärin kerran 30 vuodessa toistuvalla rankkasateella. Erittäin runsaan sateen vuoksi hulevesiverkostoon päätyi äkillisesti valtava määrä sadevettä, joka näkyi Port Arthurin alueen pihojen ja katujen lainehtimisena.

Port Arthur sijaitsee Turun hulevesi- ja jätevesiverkoston purkupisteiden läheisyydessä, eli alueen viemäreissä kulkee normaalistikin paljon vesiä. Alue on hyvin alavaa, maaperä on savea ja hulevesien imeytyminen hyvin vähäistä.

Turun viemäriverkostossa on kiinteistöjä, jotka purkavat hulevetensä jätevesiverkostoon – tästä syystä jätevesiviemäriin virtaa sinne kuulumatonta vettä. Lisäksi Turun ruutukaava-alueella johdetaan paikoin kaupungin katujärjestelmien hulevesiä jätevesiviemäriin.

Tulvimisen jälkeen tehnyt selvitykset

Tulvien jälkeen tehtiin laajoja selvityksiä vahingoista ilmoittaneissa kiinteistöissä. Kiinteistöjen padotuskorkeuksien mittauksissa ja tonttijohtojen kuvauksissa selvisi, että tonttijohdot ovat pääosin ehjiä. Kiinteistöjen viemäriverkoston savututkimuksissa todettiin, että joillain kiinteistöillä hulevesiä johdetaan jätevesiviemäreihin, mikä lisää jätevesiviemärin vesimäärää. Kiinteistöjen kattovesiä johdetaan kadulle eikä hulevesiviemäriin. Tämä lisää huleveden virtausta kadulla. Kadulta vesi kulkeutuu pääosin hulevesiviemäriin ja osin jätevesiviemäriin.

Viemäriverkoston hydraulisen mallinnuksen avulla saatiin selville, että tulvat johtuivat eri syistä eri kohteissa; jätevesiviemäriin kulkeutuvasta tai johdetusta hulevedestä, jonka määrää poikkeuksellinen rankkasade lisäsi, sekä aiemmin tunnistamattomasta esteestä puhdistamon yhdyskaivossa. Mallinnustuloksien johdosta viemärikuvauksia jatkettiin.

Robottikameralla toteutetuissa viemärikuvauksissa selvisi, että puhdistamon yhdyskaivon sulkuluukku oli osittain kiinni. Sulkuluukku avattiin välittömästi. Aiemmin sukeltajan toteuttamissa kuvauksissa luukkua ei pystytty havaitsemaan, koska työturvallisuussyistä sukeltaja ei voinut mennä riittävän pitkälle havaitakseen sulkuluukun. Alueen runkoviemärit ovat ehjiä.

Miten tulvien vahingoilta voidaan välttyä?

Viemäritulvien vahingoilta voi välttyä varmistamalla, että kiinteistön hulevedet ei ole johdettu jätevesiviemäriin, ja että kiinteistön alimman viemäröinnin (alin lattiakaivo) korkeus on padotuskorkeuden yläpuolella.

Hulevesitulvien vahingoilta voi välttyä varmistamalla, että talon seinärakenteet ovat asianmukaiset ja vedenkestävät, pihan kaltevuudet ovat kiinteistöstä poispäin sekä huolehtimalla kiinteistön salaojien ja hulevesijärjestelmän kunnosta.

Kellarillisten rakennusten kuivatusvesien viemäröintiin suositellaan hulevesipumppaamoa (perusvesipumppaamo) tilanteissa, joissa korkeusero hulevesiviemärilinjan pohjaan on vähäinen. Myös hulevesiviemärillä on padotuskorkeus. Kovilla rankkasateilla veden pinta saa nousta +10 cm katutason yläpuolelle.

Port Arthurin asukkaille 30.3. järjestetyssä infotilaisuudessa esiteltiin asukkaille kesällä 2022 tapahtuneen tulvimisen syitä, tehtyjä selvityksiä, toimenpiteitä sekä vahinkojen korvausperusteita.

Medialle on tarjolla materiaalipaketti, joka on koottu havainnollistavaksi aineistoksi asiantuntijaesityksen sekä Port Arthurin tiedotustilaisuuden materiaaleista. Esityksen havainnekuvat ovat median vapaasti hyödynnettävissä.

Annamme mielellämme medialle asiantuntijalausuntoja vesihuollosta sekä Port Arthurin tilanteesta sekä tarjoamme neuvontaa viemäri- ja hulevesitulvien vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi.

Sweco Finland Oy
Vesihuollon asiantuntija Pekka Crabol
p. 040 547 6088

Vesihuollon asiantuntija Jaana Pulkkinen
p. 040 353 9023

Turun Vesihuolto Oy
Toimitusjohtaja Irina Nordman
p. 050 561 0793

Turun seudun puhdistamo Oy
Toimitusjohtaja Mirva Levomäki
p. 040 712 6241

Turun kaupunki
Infran kunnossapitopäällikkö Mari Helin
p. 050 324 2506