Rieskalähteentie (7)

Työmaavesien aiheuttamat ympäristöhaitat on helppo ehkäistä

20.02.2024

Hyvin suunnitelluilla työmaavesillä on välitön vaikutus kaupunkiluonnon hyvinvointiin ja vesihuollon infrastruktuurin kuntoon. Kaikki tarvittava tieto työmaavesien hallintaan löytyy urakoitsijoille ja rakentajille suunnatusta oppaasta.

Teksti: Miikka Rusi
Kuvat: Turun Vesihuolto Oy, Valonia

Turussa iloittiin 200 000 asukkaan rajan rikkoutumista elokuussa 2023 ja väkiluvun kasvun ennustetaan jatkavan edelleen tällä ja seuraavalla vuosikymmenellä.

Kaupungin kasvu edellyttää luonnollisesti myös rakentamista – mikä tarkoittaa merkittävää määrää työmaavesiä, jotka on hoidettava asianmukaisella tavalla, kertoo Turun kaupungilla työskentelevä ympäristönsuojelusuunnittelija Liisa Vainio.

– Meillä on kaupungin oma työmaavesiohje, jonka noudattaminen halutaan tehdä mahdollisimman selkeäksi ja ymmärrettäväksi. Haittojen ennaltaehkäisy on tässä avainasia.

Millainen vaikutus ohjeiden noudattamisella sitten on? Yksi konkreettinen esimerkki on kaupungin pienvesien pilaantumisen välttäminen ja niiden arvokkaan, osin uhanalaisenkin lajiston häiriintymisen minimointi. Vesien kantokyvyn kohdalla vähempi tarkoittaa herkempää. Mitä pienempi vesistö, sitä vähemmän kuormitusta se kestää: siis pienimmät vesialueet ovat ulkopuolisille häiriötekijöille kaikkein alttiimpia.

– Kaupunkipurojen vesitilavuus ei ole suuri. Niihin päästessään työmaavesien aiheuttama vahinko eliöstölle voi olla todella iso. Yhtäkkiset kuormituspiikit ovat rajuja, Vainio kertoo.

“Kaupunkipurojen vesitilavuus ei ole suuri. Niihin päästessään työmaavesien aiheuttama vahinko eliöstölle voi olla todella iso.”

Rakennustyömailta vesistöihin kulkeutuvat päästöt ja haitta-aineet voivat olla esimerkiksi ravinteita, öljyjä tai raskasmetalleja, porauslietteitä tai muuta kiintoainesta. Välttämättä ei tule ajatelleeksi, että myös esimerkiksi lämpö voi olla vaarallista ympäristölle.

– Eliöstö on tottunut luonnollisen lämpötilavaihteluiden rajoihin. Liiallinen lämpö menee hyvin nopeasti jopa kuolettavan rajan yli.

Kaikki alkaa hyvästä suunnittelusta

Ihannetilanteessa vesienhallinnan suunnittelu alkaa varhaisessa vaiheessa, hyvissä ajoin ennen työmaan käynnistymistä. Huolellinen työmaasuunnittelu luo edellytykset myös onnistuneelle vesienhallinnalle.

– Esimerkiksi eroosiota ehkäistään tehokkaasti, kun suunnitellaan jo ennen maanpinnan kuorimista, miten säästetään mahdollisimman paljon kasvipeitteisiä alueita. Myös koneiden järkevät ajoreitit ja materiaalien läjityspaikat tulee miettiä etukäteen.

Olennaisimmat hallintatoimet ovat yleensä varsin helppoja toteuttaa. Esimerkiksi työmaan vesien seurantaa voi toteuttaa yksinkertaisella pullovertailulla.

– Kerätään työmaalta pois johdettavaa vettä kirkkaaseen pulloon ja toiseen pulloon vettä vastaanottavasta vesistöstä. Silmämääräinen vertailu niiden välillä kertoo jo paljon.

Vainion mukaan vastuullinen vesienhallinta on myös yllättävien tilanteiden ja muuttuvien olosuhteiden ennakointia. Silloin mahdollisesti eteen tulevissa arvaamattomissakin tilanteissa hallinta säilyy.

– On järkevää varautua “ylimitoittamalla” vesienhallinta. Jos esimerkiksi rankkasateet tai tulvatilanne yllättävät, niin tilanne ei karkaa käsistä, Vainio toteaa.

Tutustu täällä Turun Vesihuollon ohjeisiin työmaavesien hallinnasta.

Pienvesien lajisto on arvokasta!

Purot ja lammet ovat tärkeitä elinympäristöjä kaloille, selkärangattomille, kasveille, linnuille ja nisäkkäille. Kaupunkipuroissa tavataan mm. uhanalaista jokirapua ja meritaimenta.

Pienvesillä on merkittävä vaikutus myös kaupunkien viihtyisyyteen ja kaupunkilaisten hyvinvointiin.

Paimion Karhunojaan vaeltanut meritaimen. Kuva: Janne Tolonen, Valonia
Paimion Karhunojaan vaeltanut meritaimen. Kuva: Janne Tolonen, Valonia


Viisi hyvää toimintatapaa – tee näin!

  1. Tutustu työmaavesien hallintaan Turun kaupungin työmaavesioppaassa tai Turun vesihuollon verkkosivuilla
  2. Laadi työmaavesien käsittelysuunnitelma aina osana rakennustyömaan suunnitelmaa
  3. Teetä työmaavesistä vesinäyteanalyysit akkreditoidulla toimijalla ja pyydä kaupungin arvio työmaavesien viemäröintisuunnitelmasta
  4. Säästä kasvipeitteisiä alueita työmaalla mahdollisimman paljon
  5. Kiinnitä erityistä huomiota räjäytys- ja louhintatöiden suunnitteluun